diumenge, 15 d’agost de 2010

Musulmans a Catalunya: el desafiament de la integració i la Llibertat Religiosa

CENTRE D'ESTUDIS ESTRATÈGICS DE CATALUNYA - CENTER FOR STRATERGIC STUDIES OF CATALONIA. Muslims in Catalonia: The Challenge of Integration and Religious Freedom Reproduïm la referència al llibre d'Àlex Seglers "Musulmans a Catalunya: El repte de la integració i la llibertat religiosa", publicada per la prestigiosa publicació "The Middle East Quarterly", experta en l'Orient Mitjà i l'Islamisme. Són destacables les afirmacions sobre les diferència històriques entre Catalunya i Espanya i les conseqüències d'aquestes en la situació actual davant la creixent presència musulmana al nostre país 

La història dels catalans i l'Islam es distingeix de la de la resta d'Espanya. 

El català, que compta amb uns 10 milions de parlants, és una llengua oficial juntament amb el català, a les regions espanyoles de Catalunya, València i les Illes Balears. Barcelona, la metròpoli Català gran, va ser portat de tornada dels conqueridors musulmans l'any 801 de només noranta anys després de la invasió omeia de 711 i es va convertir en la capital de la Marca Hispànica, o la Marxa espanyola, controlada pels hereus cristianes de Carlemany. Catalunya mai va ser el que part d'Al-Andalus i és una de les poques regions d'Espanya des que un llegat cultural musulmà, en forma de monuments arquitectònics i les paraules en àrab de préstecs, està absent. la immigració musulmana es va convertir en un fenomen significatiu recent a Catalunya en la dècada de 1980 quan la necessitat de mà d'obra agrícola a les vinyes rics de la regió i altres empreses agrícoles es va aguditzar. 

Seglers, l'autor de Musulmans a Catalunya, és professor de dret canònic a la Universitat de Barcelona i ha realitzat estudis de gran abast de la immigració al Canadà i en tota la Unió Europea. Aquest llibre, dirigit principalment per l'ús dels clergues catòlics i les autoritats governamentals, és un seriós examen, basat en fets de les qüestions jurídiques que han sorgit com Catalunya ha tingut problemes amb el nord d'Àfrica i la immigració africana negre. Mentre Seglers no ocupa el punt, Catalunya s'assembla, en certa manera, les zones de flamenca de Bèlgica, els Països Baixos, els països escandinaus i Suïssa en relació amb els desafiaments en relació al present en una població nativa per l'afluència de nous residents musulmans . Els musulmans representen una minoria en aquests territoris (entre 4-6 per cent de la població d'acord amb una estimació de 2005) i són cada vegada més exigent estatut especial per a ells. Mentrestant, els catalans, flamenc, neerlandès, etc són les comunitats i les nacions amb poblacions petites les cultures i les llengües varien de les dels seus grans veïns europeus. Si els musulmans són una minoria a Catalunya, els catalans són una minoria a Espanya. Catalans, i altres petites nacions europees, de manera que la por de dissolució cultural des de dos direccions, i la preocupació per una creixent i cada vegada més militant, la població musulmana a aquestes comunitats petites d'Europa occidental es basa en la realitat. 

Al mateix temps, els nous residents musulmans, en la seva major part, han trigat a reconèixer el sentit d'amenaça cultural sentida per aquells dels que demanen una protecció privilegiada. Seglers sosté que una integració pacífica dels musulmans a la vida el català és possible si es basa en l'acceptació musulmana dels valors democràtics europeus. L'autor escriu que les garanties de llibertat religiosa a Europa no ha de descansar sobre l'acceptació de les exigències islamistes d'un tracte especial, però a la demarcació el principi que els musulmans poden convertir-se en ciutadans, sempre que desfer-se dels dogmes de la ideologia islamista. Com escriu, "la ciutadania musulmana" i l'islamisme segueixen mantenint postures enfrontades, la producció de "conflictes ocults." Aquests conflictes inclouen les controvèrsies sobre les propostes d'allotjament islamistes europeus a la llei Sharia de la família basada en els drets a la poligàmia i l'acceptació dels matrimonis forçats. Aquests assumptes, segons l'autor, els límits de la llibertat religiosa i inclouen importants exemples poc coneguts fora d'Espanya. El 1994, per exemple, un immigrant marroquí va intentar registrar un segon matrimoni a Espanya. 

Va argumentar que havia contret matrimoni amb la seva segona dona a la seva terra natal, on la poligàmia és legal abans d'esdevenir un ciutadà espanyol. El seu cas va ser desestimat a causa de la prohibició del país sobre la poligàmia, que va ser reafirmat per l'adopció del llenguatge jurídic nou en 2000. La prohibició de talaq, o el divorci unilateral per declaració verbal del marit, es va reforçar quan, el 1999, la pràctica es va considerar una violació de la "dignitat constitucional de la persona i contra la concepció espanyola del matrimoni". El país també ha mantingut les prohibicions legals sobre els matrimonis forçats i la mutilació genital femenina. treball Seglers 'està plena d'informació important en el que Catalunya i Espanya són exemples particularment apropiat per analitzar els problemes jurídics i socials creixents d'augment de la immigració musulmana a Occident. És especialment crític amb l'actual règim jurídic que regeix les relacions entre l'Islam i l'estat espanyol a través es va crear la Comissió Islàmica d'Espanya (Comissió Islàmica d'Espanya o CIE). La CIE es va crear el 1992 i va ser la primera institució de personificar a un "oficial" L'Islam a Europa Occidental. Seglers assenyala que el CIE defineix l'Islam com una fe en la igualtat de drets amb l'església catòlica, que representa el 94 per cent de la població espanyola. Escriu desaprovació: És evident que el CIE no va néixer com a fruit d'una imposició del poder polític espanyol, però, la necessitat de la seva consolidació com a únic interlocutor que ha acabat amb la seva conversió en una mena d'església artificial, paral.lela a l'església] catòlica [ . Seglers assenyala que, en contrast amb el catolicisme, l'islam a Espanya "no té ni un cos de dret canònic, ni una jerarquia amb arrel en la societat en general, ni les mateixes necessitats espirituals com a la ciutadania catòlica". 

En poques paraules, el catolicisme és amb molt la fe majoria dels espanyols els creients religiosos amb una llarga història i d'associació amb la cultura dominant, i en vista Seglers ', les minories religioses com els musulmans, així com Judios i els protestants evangèlics, no pot raonablement considerar-se com institucionals és igual a l'església catòlica. A més, en arribar sota la direcció dels membres de la Germandat Musulmana, així com Aràbia Saudita i dels erudits religiosos del Marroc, el CIE està sent reestructurat. Seglers llibre 'té un valor únic, però, per desgràcia, la probabilitat que serà traduït o publicat en altres idiomes és petit. trobades moderna d'Espanya amb l'Islam no ha de ser descuidat per la resta del món. Stephen Schwartz és el director executiu del Centre per al Pluralisme Islàmic de Washington, DC. 
Ha publicat extensament sobre assumptes d'espanyol i català. 

http://www.meforum.org/2699/muslims-in-catalonia 

The history of the Catalans and Islam is distinctive from that of the rest of Spain. The Catalan language, which counts some 10 million speakers, is an official idiom along with Castilian, in the Spanish regions of Catalonia, Valencia, and the Balearic Islands. Barcelona, the great Catalan metropolis, was taken back from Muslim conquerors in the year 801-only ninety years after the Umayyad invasion of 711-and became the capital of the Marca Hispanica, or the Spanish March, controlled by the Christian heirs of Charlemagne. Catalonia was thus never part of Al-Andalus and is one of the few regions of Spain from which a Muslim cultural legacy, in the form of architectural monuments and Arabic loan-words, is absent. Muslim immigration became a significant recent phenomenon in Catalonia in the 1980s when the need for agricultural labor in the region's rich vineyards and other farming enterprises became acute. Seglers, the author of Musulmans a Catalunya, is a professor of ecclesiastical law at the University of Barcelona and has conducted wide-ranging studies of immigration in Canada and throughout the European Union. This book, aimed mainly for the use of Catholic clerics and governmental authorities, is a serious, factually-based examination of the legal issues that have emerged as Catalonia has struggled with North African and black African immigration. While Seglers does not take up the point, Catalonia resembles, in some ways, the Flemish areas of Belgium, the Netherlands, the Scandinavian countries, and Switzerland vis-à-vis the challenges presented to a native population by an influx of new Muslim residents. Muslims represent a minority in these territories (anywhere from 4-6 percent of the population according to a 2005 estimate) and are increasingly demanding special status for themselves. In the meantime, the Catalans, Flemish, Dutch, etc. are communities and nations with small populations whose cultures and languages vary from those of their larger European neighbors. If Muslims are a minority in Catalonia, Catalans are a minority in Spain. Catalans, and other small European nations, thus fear cultural dilution from two directions, and concern about a growing, and increasingly militant, Muslim population in these small Western European communities is based in reality. At the same time, new Muslim residents have, for the most part, been slow to recognize the sense of cultural threat felt by those from whom they ask a privileged protection. Seglers argues that a peaceful integration of Muslims in Catalan life is possible if it is based on Muslim acceptance of European democratic values. The author writes that guarantees of religious freedom in Europe must rest not on acceptance of Islamist demands for special treatment but in demarcating the principle that Muslims may become citizens, as long as they jettison the tenets of Islamist ideology. As he writes, "Muslim citizenship" and Islamism remain at odds, producing "hidden conflicts." Such conflicts include controversies over Islamist proposals for European accommodation to Shari'a-based family law with rights to polygamy and an acceptance of forced marriages. These matters, according to the author, define the limits of religious freedom and include important examples little known outside Spain. In 1994, for example, a Moroccan immigrant tried to register a second matrimony in Spain. He argued that he had contracted the marriage with his second wife in his native land where polygamy is legal before becoming a Spanish national. His case was dismissed due to the country's ban on polygamy, which was reaffirmed by adoption of new legal language in 2000. A ban on talaq, or unilateral divorce by a husband's oral declaration, was strengthened when, in 1999, the practice was judged a violation of "the constitutional dignity of the person and against the Spanish conception of marriage." The country has also maintained legal prohibitions on forced marriages and female genital mutilation. Seglers' work is replete with important information in which Catalonia and Spain serve as particularly appropriate examples for examining the legal and social problems rising from increased Muslim immigration in the West. He is especially critical of the current legal regime governing relations between Islam and the Spanish state through the Comisión Islamica de España (Islamic Commission of Spain or CIE). The CIE was established in 1992 and was the first institution to embody an "official" Islam in Western Europe. Seglers points out that the CIE defines Islam as a faith equal in rights with the Catholic church, which represents 94 percent of the Spanish population. He writes disapprovingly: It is evident that the CIE was not born as the fruit of an imposition by the Spanish political power; nevertheless, the need to consolidate it as unique interlocutor has ended with its conversion into a kind of artificial church, parallel to the Catholic [church]. Seglers points out that, in contrast to Catholicism, Islam in Spain "has neither a body of canon law nor a hierarchy rooted in the broader society, nor the same spiritual needs as the Catholic citizenry." Put simply, Catholicism is by far the majority faith of Spanish religious believers with a long history and association with the dominant culture, and in Seglers' view, religious minorities like Muslims, as well as Jews and Evangelical Protestants, cannot reasonably be considered as institutional equals to the Catholic church. Additionally, having come under the direction of members of the Muslim Brotherhood as well as Saudi and Moroccan religious scholars, the CIE is currently being reorganized. Seglers' book is uniquely valuable, but unfortunately, the likelihood that it will be translated or published in other languages is small. Spain's modern encounters with Islam should not be neglected by the rest of the world. Stephen Schwartz is executive director of the Center for Islamic Pluralism in Washington, DC. He has published extensively on Spanish and Catalan affairs. 

http://www.meforum.org/2699/muslims-in-catalonia

2 comentaris:

Anònim ha dit...

A MI TOT "AIXO" DE L'INTEGRACIO DEL MON ISLAMIC,AMB SONA A "CAMANDULA".ELLS NO VOLEN INTEGRARSE,TAN DIFICIL ES D'ENTENDRER?,DINS UN PARELL DE GENERACIONS,JA AN PARLAREM,PERO ARA ES UN JOC DELS DISBARATS.
JUGANT AMB BCN

'

Mohame Jordi ha dit...

Anonimo,primer digues el nom
Qui diu que els musulmans no es volen integrar? ho dius tu, que amb aquestes paraules mostres la teva actitud envers el colectiu musulà.
Sóc musulmà i em sento molt integrat en aquest petit pais.
D'AUI 2 GENERACIONES hi haurà mès musulmans pero catalans de soca arrels com tu, si ets català.
Per començar a dialogar no s'ha de posar cap condició previa........

Aquest blog és

Aquest blog és

Contador web

Vist des de...

free counters